Gebruiksvoorwaarden

1. Uw relatie met Learnnn

1.1 Uw gebruik van de Learnnn-website (de "Website" of "Learnnn") en alle Learnnn-producten, -kanalen, -software, -gegevensfeeds en -services, die u op of vanaf of via de Website (gezamenlijk de "Service") wordt aangeboden, is onderwerp volgens de voorwaarden van een wettelijke overeenkomst tussen u en GlobalRize. Learnnn is eigendom van GlobalRize , met als hoofdvestiging Centrumplein 2, 8084 AZ 't Harde, Nederland.

1.2 Uw wettelijke overeenkomst met GlobalRize bestaat uit (A) de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in dit document, (B) Learnnn's Privacybeleid ( https://olijfgoud.learnnn.com/terms/privacy ) en (C) Learnnn's Communityrichtlijnen ( https://olijfgoud.learnnn.com/terms/guidelines ) (gezamenlijk de 'Voorwaarden' genoemd).

1.3 De Voorwaarden vormen een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en GlobalRize met betrekking tot uw gebruik van de Service. Het is belangrijk dat u de tijd neemt om ze aandachtig te lezen.

1.4 De Voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Service, inclusief gebruikers die ook bijdragen leveren aan Content, op de Service. 'Inhoud' omvat de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto's, geluiden, muziek, video's, audiovisuele combinaties, interactieve functies en andere materialen waar u op kunt kijken, die u kunt gebruiken of die u kunt bijdragen aan de Service.

1.5 Uw deelname aan een cursus of gesprek dat op onze website wordt aangeboden, is geheel vrijwillig. Het is uw keuze om u in te schrijven, deel te nemen en een cursus of programma te voltooien. De beslissing om een ​​cursus te starten, voort te zetten of te beëindigen ligt uitsluitend bij de Gebruiker.

2. Acceptatie van de voorwaarden

2.1 Om gebruik te kunnen maken van de Dienst, moet u eerst akkoord gaan met de Voorwaarden. U mag de Service niet gebruiken als u de Voorwaarden niet accepteert.

2.2 U kunt de Voorwaarden accepteren door eenvoudig de Service te gebruiken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat GlobalRize uw gebruik van de Service als acceptatie van de Voorwaarden vanaf dat moment zal behandelen.

2.3 U mag de Service niet gebruiken en accepteert de Voorwaarden mogelijk niet als (a) u niet de wettelijke leeftijd hebt om een bindend contract met Learnnn te sluiten, of (b) u een persoon bent die is geblokkeerd of op een andere manier wettelijk verboden is om het gebruik van de Service onder de wetgeving van het land waar u woont of van waaruit u de Service bezoekt of gebruikt.

3. Wijzigingen in de Voorwaarden

GlobalRize behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd wijzigingen in de Voorwaarden aan te brengen, bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in de regelgeving door de Service aan te passen. De gewijzigde versie van de Voorwaarden (de "Gewijzigde Voorwaarden") zal worden gepost op https://olijfgoud.learnnn.com/terms of beschikbaar worden gemaakt binnen de Service (voor gewijzigde aanvullende voorwaarden). Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde voorwaarden, moet u stoppen met het gebruik van de service. Als u de Service blijft gebruiken na de datum waarop de Gewijzigde Voorwaarden zijn gepost, betekent dit dat u de Gewijzigde Voorwaarden accepteert.

4. Learnnn-accounts

4.1 Om toegang te krijgen tot sommige functies van de Website of andere elementen van de Dienst, moet u een Learnnn-account aanmaken. Wanneer u uw account aanmaakt, moet u nauwkeurige en volledige informatie verstrekken. Het is belangrijk dat u het wachtwoord van uw Learnnn-account veilig en vertrouwelijk houdt.

4.2 U dient GlobalRize onmiddellijk op de hoogte te stellen van elke inbreuk op de beveiliging of ongeoorloofd gebruik van uw Learnnn-account waarvan u kennis neemt.

4.3 U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (voor GlobalRize en voor anderen) voor alle activiteiten die onder uw Learnnn-account plaatsvinden.

5. Algemene beperkingen voor gebruik

5.1 GlobalRize verleent u hierbij toestemming voor toegang tot en gebruik van de Service, onder de volgende uitdrukkelijke voorwaarden, en u gaat ermee akkoord dat uw verzuim om aan een van deze voorwaarden te voldoen, een inbreuk vormt op deze Voorwaarden van uw kant:

A. u gaat ermee akkoord geen enkel deel van of delen van de Website of de Dienst te verspreiden, inclusief maar niet beperkt tot Inhoud, in welk medium dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GlobalRize, tenzij GlobalRize de middelen voor dergelijke verspreiding beschikbaar stelt via de functionaliteit aangeboden door de Service;

B. u gaat ermee akkoord om geen enkel deel van de Website of een Dienst te wijzigen of aan te passen;

C. u gaat ermee akkoord niet te (proberen) te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te interfereren met beveiligingsfuncties van de Service of functies die (i) het gebruik of het kopiëren van Content verhinderen of beperken of (ii) beperkingen op het gebruik van de Service afdwingen of de inhoud die toegankelijk is via de Service;

D. stemt u ermee in de Service niet te gebruiken voor een van de volgende commerciële doeleinden tenzij u de voorafgaande schriftelijke toestemming van GlobalRize verkrijgt:

ik. de verkoop van toegang tot de Service

ii. de verkoop van advertenties, sponsoring of promoties geplaatst op of binnen de Dienst, of Content;

iii. de verkoop van advertenties, sponsorschappen of promoties op elke pagina van een blog of website met advertenties die Inhoud bevat die via de Service wordt geleverd, tenzij ander materiaal dat niet van Learnnn is verkregen op dezelfde pagina verschijnt en van voldoende waarde is als basis voor dergelijke verkopen

E. verboden commercieel gebruik omvat niet (i) het uploaden van originele inhoud naar Learnnn, (ii) het onderhouden van een origineel kanaal op de Website om een christelijke organisatie te promoten, en (iii) elk gebruik dat uitdrukkelijk is goedgekeurd door GlobalRize op Learnnn in schrijven;

F. u gaat ermee akkoord geen persoonlijke gegevens van enige gebruiker van de Website of enige Service te verzamelen (en gaat ermee akkoord dat dit geacht wordt de accountnamen van Learnnn te omvatten);

G. u gaat ermee akkoord de Website of de Services (inclusief de opmerkingen en e-mailfuncties op de Website) niet te gebruiken voor het vragen van zaken in het kader van handel of in verband met een commerciële onderneming;

H. u gaat ermee akkoord om voor commerciële doeleinden geen gebruikers van de Website te vragen met betrekking tot hun Inhoud; en

I. u gaat ermee akkoord om Content niet te gebruiken voor enige andere reden dan uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik, uitsluitend zoals bedoeld door en toegestaan door de normale functionaliteit van de Service. U mag geen Inhoud voor andere doeleinden kopiëren, reproduceren, distribueren, verzenden, uitzenden, weergeven, verkopen, in licentie geven of anderszins exploiteren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van GlobalRize of de respectieve licentiegevers van de Inhoud.

5.2 U stemt ermee in dat u te allen tijde tijdens uw gebruik van de Service zult voldoen aan alle andere bepalingen van de Voorwaarden en de Communityrichtlijnen van Learnnn.

5.3 GlobalRize verleent de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materialen van de site te kopiëren met als enig doel om openbaar beschikbare doorzoekbare indices van de materialen te maken, maar geen caches of archieven van dergelijke materialen. GlobalRize behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

5.4 GlobalRize is voortdurend aan het innoveren om de best mogelijke gebruikerservaring te bieden. U erkent en gaat ermee akkoord dat de vorm en aard van de Service die GlobalRize biedt, van tijd tot tijd kan veranderen zonder voorafgaande kennisgeving aan u.

5.5 Als onderdeel van deze voortdurende innovatie erkent u en stemt u ermee in dat GlobalRize aan u of aan gebruikers in het algemeen, naar goeddunken van GlobalRize, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, kan stoppen (permanent of tijdelijk) om de Service (of alle functies in de Service) aan u te leveren. U kunt op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving stoppen met het gebruik van de Service.

5.6 U stemt ermee in dat u zelf verantwoordelijk bent voor (en dat GlobalRize geen verantwoordelijkheid jegens u of een derde partij heeft voor) schending van uw verplichtingen onder de Voorwaarden en voor de gevolgen (inclusief verlies of schade die GlobalRize kan lijden) van enige een dergelijke schending.

5.7 U stemt ermee in dat we af en toe contact met u opnemen voor cursusherinneringen of uitnodigingen. Je kunt je hiervoor afmelden via de meldingsinstellingen van je account.

6. Auteursrechtbeleid

6.1 GlobalRize hanteert een auteursrechtbeleid met betrekking tot inhoud waarvan wordt beweerd dat deze inbreuk maakt op het auteursrecht van een derde partij.

6.2 Als onderdeel van het auteursrechtbeleid van Learnnn, kan GlobalRize de gebruikerstoegang tot de Service op elk gewenst moment beëindigen als van een gebruiker is vastgesteld dat hij inbreuk maakt op het auteursrecht.

7. Inhoud

7.1 Als een Learnnn-accounthouder kunt u Inhoud indienen. U begrijpt dat GlobalRize, ongeacht of Content wordt gepubliceerd, geen enkele vertrouwelijkheid met betrekking tot Content garandeert.

7.2 U behoudt al uw eigendomsrechten op uw Inhoud, maar u moet beperkte licentierechten verlenen aan GlobalRize en andere gebruikers van de Service. Deze worden beschreven in paragraaf 8 van deze voorwaarden (Rechten die u licentieert).

7.3 U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw eigen Inhoud en de gevolgen van het plaatsen of publiceren ervan.

7.4 U verklaart en garandeert dat u beschikt (en zult blijven gedurende uw gebruik van de Service) over alle benodigde licenties, rechten, toestemmingen en machtigingen die vereist zijn om GlobalRize in staat te stellen uw Inhoud te gebruiken voor de levering van de Service door GlobalRize, en anders om uw inhoud te gebruiken op de manier die wordt overwogen door de service en deze voorwaarden.

7.5 U gaat ermee akkoord dat uw gedrag op de site voldoet (en u gaat ermee akkoord dat de inhoud van al uw Inhoud voldoet aan de Communityrichtlijnen van Learnnn, te vinden op https://olijfgoud.learnnn.com/terms/guidelines , bijgewerkt vanaf tijd tot tijd.

7.6 U stemt ermee in dat Inhoud die u bij de Service indient, geen auteursrechtelijk beschermd materiaal van derden bevat, of materiaal dat onderworpen is aan eigendomsrechten van derden (inclusief privacyrechten of publiciteitsrechten), tenzij u een formele licentie of toestemming hebt van de rechtmatige eigenaar, of hebben anderszins wettelijk het recht om het betreffende materiaal te plaatsen en aan GlobalRize de licentie te verlenen zoals vermeld in paragraaf 8.1 hieronder.

7.7 Om zich bewust te worden van een mogelijke overtreding van deze Voorwaarden, behoudt GlobalRize zich het recht (maar is niet verplicht) om te beslissen of Content voldoet aan de inhoudvereisten uiteengezet in deze Voorwaarden en kan deze Content verwijderen en / of de toegang van een Gebruiker tot het uploaden van Inhoud die in strijd is met deze Voorwaarden op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken.

7.8 U begrijpt en erkent verder dat u bij het gebruik van de Service kunt worden blootgesteld aan Inhoud die voor u onaangenaam is. U gaat ermee akkoord afstand te doen van en af te zien van wettelijke of billijke rechten of rechtsmiddelen die u hebt of kunt hebben tegen GlobalRize met betrekking tot dergelijke Inhoud.

8. Inhoud leren op de website

8.1 Met uitzondering van door u aan de service aangeleverde inhoud, is alle andere inhoud van de service eigendom van of in licentie gegeven aan andere partijen en is deze auteursrechten, handelsmerkrechten en andere intellectuele eigendomsrechten door deze partijen verschuldigd. Alle handelsmerken of dienstmerken van derden die aanwezig zijn op Inhoud die niet door u is geüpload of door u zijn gepost, zijn handels- of dienstmerken van hun respectieve eigenaars. Dergelijke inhoud mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor enig ander doel dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar. GlobalRize en haar gebruikers behouden zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn toegekend in en aan hun Inhoud.

9. Links van Learnnn

9.1 De Service kan hyperlinks bevatten naar andere websites die niet het eigendom zijn van of beheerd worden door GlobalRize. GlobalRize heeft geen controle over, en neemt geen verantwoordelijkheid voor, de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden.

9.2 U erkent en gaat ermee akkoord dat GlobalRize niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites of bronnen, en onderschrijft geen reclame, producten of ander materiaal op of beschikbaar via dergelijke websites of bronnen.

9.3 U erkent en gaat ermee akkoord dat GlobalRize niet aansprakelijk is voor enig verlies of enige schade die u oploopt als gevolg van de beschikbaarheid van die externe sites of bronnen, of als gevolg van enig vertrouwen dat u stelt op de volledigheid, nauwkeurigheid of het bestaan van advertenties, producten of andere materialen op, of beschikbaar via, dergelijke websites of bronnen.

10. Uw relatie met GlobalRize beëindigen

10.1 De Voorwaarden blijven van toepassing totdat deze door u of door GlobalRize worden beëindigd zoals hieronder uiteengezet.

10.2 Als u uw wettelijke overeenkomst met GlobalRize wilt beëindigen, kunt u dit doen door uw Learnnn-account te sluiten.

10.3 GlobalRize kan op elk moment zijn juridische overeenkomst met u beëindigen als:

A. u hebt een bepaling van de Voorwaarden geschonden (of hebt gehandeld op een manier die duidelijk aantoont dat u niet van plan bent of niet in staat bent om aan de bepalingen van de Voorwaarden te voldoen); of

B. GlobalRize is hiertoe wettelijk verplicht (bijvoorbeeld wanneer het verlenen van de Service aan u onwettig is of wordt); of

10.4 GlobalRize kan haar juridische overeenkomst met u beëindigen als:

A. GlobalRize gaat over op de levering van de Service aan gebruikers in het land waar u woont of van waaruit u de Service gebruikt; of

B. de levering van de Service aan u door GlobalRize naar het oordeel van GlobalRize niet langer commercieel haalbaar is en in het geval van elk van A en B van deze clausule zal 10.4 waar mogelijk een redelijke kennisgeving van een dergelijke beëindiging geven.

10.5 Wanneer aan deze Voorwaarden een einde komt, zijn alle wettelijke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden waar u en GlobalRize van hebben geprofiteerd, onderhevig geweest (of die in de loop van de tijd zijn ontstaan terwijl de Voorwaarden van kracht waren) of die tot uitdrukking komen om door te gaan voor onbepaalde tijd, wordt niet beïnvloed door deze stopzetting en de bepalingen van paragraaf 13.5 blijven onbeperkt van toepassing op dergelijke rechten, verplichtingen en aansprakelijkheden.

11. Uitsluiting van garanties

11.1 Niets in de Voorwaarden is van invloed op wettelijke rechten waar u als consument altijd recht op hebt en die u niet contractueel kunt overeenkomen om te wijzigen of af te zien.

11.2 De Service wordt geleverd "in de huidige staat" en GlobalRize biedt u geen garantie of vertegenwoordiging met betrekking tot hen.

11.3 Met name GlobalRize verklaart of garandeert u niet dat:

A. uw gebruik van de service voldoet aan uw vereisten,

B. uw gebruik van de Service zal ononderbroken, tijdig, veilig of vrij van fouten zijn;

C. alle informatie die u heeft verkregen als gevolg van uw gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zal zijn, en

D. dat defecten in de werking of functionaliteit van software die aan u is verstrekt als onderdeel van de Service zal worden gecorrigeerd.

11.4 Op de Service zijn geen voorwaarden, garanties of andere voorwaarden (inclusief impliciete voorwaarden met betrekking tot bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel of overeenstemming met de beschrijving) van toepassing, behalve voor zover ze uitdrukkelijk in de Voorwaarden zijn uiteengezet.

12. Beperking van aansprakelijkheid

12.1 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van GlobalRize uitsluiten of beperken voor verliezen die niet wettelijk zijn uitgesloten of beperkt door toepasselijk recht.

12.2 Onder voorbehoud van de algemene bepaling in paragraaf 12.1 hierboven is GlobalRize niet aansprakelijk jegens u voor:

A. enige indirecte of vervolgschade die u mogelijk oploopt. Dit omvat; (i) enig winstverlies (direct of indirect geleden); (ii) verlies van goodwill of bedrijfsreputatie; (iii) enig verlies van kansen; of (iv) verlies van door u geleden gegevens;

B. verlies of schade die u mogelijk lijdt als gevolg van:

ik. een beroep op u gedaan op de volledigheid, nauwkeurigheid of het bestaan van advertenties, of als gevolg van een relatie of transactie tussen u en een adverteerder of sponsor wiens advertenties op de Service verschijnen;

ii. alle wijzigingen die GlobalRize aan de Service kan aanbrengen, of voor elke permanente of tijdelijke stopzetting van de levering van de Service (of enige functies binnen de Service);

iii. het verwijderen, beschadigen of niet opslaan van Inhoud en andere communicatiegegevens die worden bijgehouden of verzonden door of door uw gebruik van de Service;

iv. uw nalaten om GlobalRize te voorzien van correcte accountinformatie;

v. uw verzuim om uw wachtwoord te behouden of de accountgegevens veilig en vertrouwelijk te houden.

12.3 De beperkingen op de aansprakelijkheid van GlobalRize jegens u in paragraaf 12.2 hierboven zijn van toepassing ongeacht of GlobalRize op de hoogte was of had moeten zijn van de mogelijkheid dat dergelijke verliezen zouden ontstaan.

13. Algemene juridische voorwaarden

13.1 De Voorwaarden vormen de volledige wettelijke overeenkomst tussen u en GlobalRize en regelen uw gebruik van de Service.

13.2 U gaat ermee akkoord dat GlobalRize u kennisgevingen, met inbegrip van wijzigingen in de Voorwaarden, per e-mail, reguliere post of postings op de Service kan bezorgen.

13.3 U stemt ermee in dat als GlobalRize geen enkel wettelijk recht of rechtsmiddel uitoefent of afdwingt dat in de Voorwaarden is opgenomen (of waarvan GlobalRize het voordeel heeft krachtens enige toepasselijke wet), dit niet zal worden opgevat als een formele verklaring van afstand van de rechten en rechten van GlobalRize. dat die rechten of rechtsmiddelen nog steeds beschikbaar zijn voor GlobalRize.

13.4 Als een rechtbank, die de bevoegdheid heeft om over deze kwestie te beslissen, beslist dat enige bepaling van deze Voorwaarden ongeldig is, dan zal die bepaling uit de Voorwaarden worden verwijderd zonder afbreuk te doen aan de rest van de Voorwaarden. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven geldig en afdwingbaar.

13.5 De Voorwaarden en uw relatie met GlobalRize onder de Voorwaarden, zullen worden beheerst door Nederlands recht. U en GlobalRize stemmen ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Nederland voor het oplossen van juridische kwesties die voortvloeien uit de Voorwaarden. Desondanks stemt u ermee in dat GlobalRize in alle rechtsgebieden nog steeds gerechtelijke maatregelen (of andere gelijkwaardige soorten dringende rechtsmiddelen) kan aanvragen.

13.6 Elke versie van deze voorwaarden in een andere taal dan het Engels is bedoeld voor het gemak. Als er een conflict is met een niet-Engelse versie, gaat u ermee akkoord dat de Engelstalige versie de controle heeft.

Datering: 6 mei 2024